Gemeentebijeenkomsten over DNDK Gemeentebijeenkomsten over DNDK

Er zijn 2 gemeentevergaderingen gehouden over mogelijke scenario’s voor DNDK, op di. 26 september 2017, ’s avonds, en zo. 1 oktober, ‘s middags, onmiddellijk na de dienst. Uit die vergaderingen vallen een aantal conclusies te trekken en tendensen te bespeuren.
 
·       De vergadering op 26 september in de Dorpskerk werd goed bezocht, met naar verhouding veel PGV-ers die oorspronkelijk tot de Dorpskerk behoorden. Op zondag 1 oktober in het Kruispunt waren er meer mensen aanwezig die oorspronkelijk bij het Kruispunt en de Ontmoeting behoorden.  In beide gevallen waren de gezinnen, 50-minners, opvallend afwezig. Een deel van deze groep was wel aanwezig bij het gemeenteweekend; zij zijn benaderd met de vraag of zij zich ook willen uitspreken over de opties voor DNDK. Een aantal daarvan heeft op dat verzoek gereageerd.
 
·       Ondanks dat de KR had besloten om de aanpassing van de kerkzaal (vlakke vloer, stoelen, losse podiumdelen) te beschouwen als een ‘gepasseerd station’, bleek bij beide bijeenkomsten redelijk veel behoefte om nog eens te praten over een “scenario-0”, d.w.z. behoud van de huidige hellende vloer, en b.v.k zo goed als niets doen aan de kerkzaal.
 
o   Dit scenario-0 zou leiden tot minder investeringen en meer financiële ruimte vrijlaten voor de bouw van een grote Hoeksteen (“met allure”) en voor meer rigoureuze verbouwingen in het “Westwerk”.
o   Maar dit scenario-0 zou ook een aantal andere consequenties behelzen, zoals
a.      Een afwijking van het PvE, dat ooit tot stand is gekomen o.b.v. het Beleidsplan 2014-2018, en na vele consultaties met alle geledingen van de PGV.
b.     Weliswaar komt het scenario-0 tegemoet aan de wensen van een aantal PGV-ers, maar het zou ook betekenen dat een aantal andere PGV-ers zich er onvoldoende in thuis zullen voelen en de gemeente geen gezamenlijke start maakt in een nieuw gebouw.
c.      Een aantal kerkelijke activiteiten zullen niet in de kerkzaal uitgevoerd kunnen worden bij behoud van de hellende vloer met vaste banken, zoals kerst- en pasen- diners voor de ouderen, flexibele inrichtingen van de zaal (b.v. stoelen in cirkels of concentrische bogen, om niet te spreken van een “Engelse opstelling”), bijzondere vieringen met bv toneel,  intieme vieringen met kleine aantallen, Taizé –vieringen, Spiritueel Café.
 
·       Wat betreft de scenario’s en keuzes voor bepaalde samenstellingen, kan uit de peilingen onder de aanwezigen in ieder geval geconcludeerd worden dat enkele bouwblokken afvallen:
a.      Westwerk-2-zijden verbouwen kreeg weinig steun
b.     2 nieuwe galerijen krijgen geen instemming
c.      2 brede nieuwe doorgangen van de kerkzaal naar het “Westwerk” worden nauwelijks als prioriteit aangegeven.
 
·       Er tekenen zich – bovenop de vaste kosten van EUR 595.000,- vooralsnog 2 scenario’s af:
a.      “Scenario Grote Hoeksteen”, EUR 917.000,- (totaal 1.512.000,-)
b.     “Scenario Hoeksteen PvE”, EUR 814.000,-  (totaal 1.409.000,-)
 
Scenario Hoeksteen PvE heeft nog € 91.000 aan ruimte over, terwijl scenario Grote Hoeksteen  € 12.000 tekort komt. Reden dat scenario Grote Hoeksteen er toch naast is gezet, was – bij nader inzien - de vrees dat de ruimtes voor de KND op de 1ste etage van de Hoeksteen PvE te klein zouden zijn. Ook waren er twijfels over de kopieerruimte; met name over een ruimte om papieren /materialen uit te leggen.
 
·       Er blijven in beide gevallen nog vragen over, b.v.
a.      de uitvoering van een en ander (b.v. grootte en hoogte van het podium)
b.     de vloeronderdelen, hergebruik van bestaande materialen
c.      de afwerking van de lambrisering
d.     participatie / meeklussen van bekwame vrijwilligers
e.      financiële participatie
f.       verwerven sponsorgelden en crowdfunding
g.      duurzaamheidsmaatregelen en de financiering ervan
 
Aanvullende reacties
In het kader van de gemeentebijeenkomsten en de uitgevoerde peilingen, zijn nog enkele reacties vanuit de gemeente binnengekomen. Daarnaast hebben enkele gemeenteleden nog mondeling vragen gesteld of hun mening gegeven in gesprekken met leden van de kerkenraad. Alle reacties worden serieus meegenomen in de overwegingen in de kerkenraad.
 
Procedure / stappen
De bespreking in de KR op 24 oktober moet leiden tot een voorgenomen besluit. Mochten er  nog vragen te beantwoorden zijn, dan hebben we  daar nog ruimte voor op 4 november (retraite kerkenraad). Voor het gekozen scenario laten we een bestek opstellen, waarover een second opinion zal worden gevraagd.
Het voorgenomen besluit presenteren we aan de gemeente, schriftelijk en gemotiveerd in een DNDK special. In een gemeentebijeenkomst op 12 december a.s. lichten we het voorgenomen besluit toe. Op basis van bestek en gemeentevond neemt de KR direct daarna een definitief besluit en kan het vervolgtraject starten.
 
Namens de kerkenraad,
Ralph Dykstra (scriba) en Arend-Jan Eshuis (voorzitter)
 

 
Voortgang mei 2017 Voortgang mei 2017

Nieuwe stenen voor de Hoeksteen. Uw mening telt!
De huidige Hoeksteen heeft rode stenen die niet passen bij de meer bruine kleur van de Dorpskerk. De oude handgevormde stenen van de Dorpskerk zijn bovendien van een betere kwaliteit dan die van de Hoeksteen. Daarom krijgt de nieuwe Hoeksteen nieuwe stenen.
Op dinsdag 23 mei a.s. komt de architect met verschillende soorten en kleuren stenen van een hoogwaardige kwaliteit om met de CDO te kijken wat het beste past bij de Dorpskerk en omgeving.
U wordt uitgenodigd om op die middag om 14.00 uur te komen kijken. U kunt dan op een stembiljet uw voorkeur kenbaar maken.

 
Voortgang april 2017 Voortgang april 2017

Definitief Ontwerp (DO) nadert voltooiing

In de afgelopen periode is de architect bezig geweest met een verdere detaillering van het DO. Daarvoor zijn o.a. door de adviseur voor de duurzaamheid (DWA) installatie-adviezen gemaakt. Een rapportage daarvan komt eind april beschikbaar.
Er is verder onderzoek gedaan naar bodem, archeologische vondsten, de knotlinden in de Voorstraat, hoogteverschillen en de invloed van de Hoeksteen op de omgeving. Dit bleek geen bevindingen op te leveren die de bouw van de nieuwe Hoeksteen in de weg kunnen staan’
De verwachting is dat hiermee begin mei deze fase van het project kan worden afgerond.
 

De volgende fase: bestek en tekeningen

De volgende fase bestaat uit het maken van een bestek en tekeningen, onder meer om aannemers in staat te stellen een prijsopgave voor de uitvoering van het DO te maken. Daarna zou de aanbesteding in gang gezet kunnen worden. Dit hangt uiteraard af van wanneer de financiën beschikbaar komen (m.n. door de verkoop van het Kruispunt) en de bouwvergunning. Wij hopen dat de Gemeente Voorschoten vlot mee werkt voor wat betreft de WABO aanvraag! Aan de architect en de CDO heeft het in elk geval niet gelegen.
CDO en architect werken zo volgens een stappenplan gestaag verder aan DNDK.
 

Verkoop gebouwen

De pastorie aan de Krimkade is verkocht onder de gebruikelijke ontbindende voorwaarden van financiering etc. De vraagprijs was € 425.000 k.k. en er is zelfs boven deze prijs verkocht. De geplande overdrachtsdatum is 2 juni 2017.
Ten aanzien van het Kruispunt is de afspraak met de projectontwikkelaar en de Gemeente, dat er nu voor 1 juli 2017 duidelijkheid komt.
Begin maart 2017 heeft een aantal mensen hard gewerkt om De Groene Kikker helemaal leeg te maken, zodat het nu  klaar is voor snelle verkoop. De vraagprijs is € 195.000 k.k
Over de Ontmoeting is nog geen nieuws te melden. Dit gebouw staat inclusief het Pluspunt nog steeds te koop voor € 525.000 k.k.
Klankbordgroep
De klankbordgroep zal als groep ophouden te bestaan. Een aantal leden heeft inmiddels al voldoende input kunnen geven, een paar mensen hebben zich teruggetrokken en een aantal leden heeft aangegeven individueel bereid te zijn hun expertise te blijven geven. De kerkenraad dankt de groep voor haar inbreng tot zover.

 
Nieuwe stenen voor de Hoeksteen. Uw mening telt!

De huidige Hoeksteen heeft rode stenen die niet passen bij de meer bruine kleur van de Dorpskerk. De oude handgevormde stenen van de Dorpskerk zijn bovendien van een betere kwaliteit dan de Hoeksteen. Daarom krijgt de nieuwe Hoeksteen nieuwe stenen. Op 23 mei komt de architect met verschillende soorten en kleuren stenen van een hoogwaardige kwaliteit om met de CDO te kijken wat het beste past bij de Dorpskerk en omgeving.
U wordt uitgenodigd om op die middag op een nog nader te bepalen tijdstip (binnenkort te publiceren in o.a. de Weekbrief) te komen kijken. U kunt dan op een stembiljet uw voorkeur kenbaar maken.
­­­­­

Gemeenteavond

­­­­­­­­­­U bent van harte welkom op de gemeenteavond op dinsdag 13 juni of woensdag 14 juni (de exacte datum wordt later bekend gemaakt). U wordt dan bijgepraat over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de Nieuwe Dorpskerk (DNDK). Na de zomer zal er nog een gemeenteavond komen over dit onderwerp.
 
 

 
Voortgang februari 2017 Voortgang februari 2017

 
In de afgelopen maanden is heel veel werk verzet. Er is hard gewerkt om te komen tot een Definitief Ontwerp voor de Nieuwe Dorpskerk.
Op de gemeenteavond op 25 januari jl, heeft architect Ron Verduijn het Definitief Ontwerp gepresenteerd, een afgewogen plan om de DNDK toekomstgericht en toekomst bestendig te maken. De presentatie zelf staat op de website onder het kopje ‘DNDK-Definitief Ontwerp’
Een paar punten uit het ontwerp:
Vloer en zerken
In het Programma van Eisen staat o.a. dat de kerkzaal geschikt moet zijn voor multifunctioneel gebruik. Hieruit volgt dat de vloer vlak/horizontaal dient te zijn. De zerk met reliëf zal van een glasplaat worden voorzien.  
Engelse opstelling
De kerkzaal zal primair worden gebruikt voor de zondagse vieringen. Ander gebruik is secundair, maar moet wél eenvoudig en flexibel mogelijk zijn. Om deze reden heeft de kerkenraad, na een boeiende presentatie van dominee Bert Boter, gekozen voor de Engelse opstelling. Het beleidsplan komt ook geheel tot uiting in het vieren van diensten in deze opstelling: verwelkomen, verbinden, naar elkaar omzien (zien en gezien worden, voeden. Het Woord en de Sacramenten waar wij als gemeente rondom zitten in plaats van naar kijken. Al met al een prachtig uitgangspunt voor het nieuwe thuis van onze kerkelijke gemeente.
Podium
Vanwege het uitgangspunt van multifunctionaliteit komen er podiumdelen van 1x1m2, lichtgewicht, eenvoudig te koppelen en stapelbaar. Hiermee kan voor elke opstelling een podium worden gevormd.
Houten lambrisering
De houten lambrisering aan de oostwand (met oude historische papieren) heeft een drietal functies: visueel, praktisch en liturgisch. Door de lambriseringswand een meter naar voren te plaatsen ontstaat een grote bergruimte voor de reservestoelen en de podiumdelen. Technisch gezien zorgt hij voor een optimaal functioneren van de luchtverwarming. Doordat de zijpanelen rechts en links draaibaar zijn en deze aan de binnenkant bekleed kunnen worden, kan ook de akoestiek flexibeler worden. Door deze zijpanelen krijgt de wand nog een liturgische functie: er ontstaan mogelijkheden tot het creëren van intieme ruimtes (denk aan een stiltehoek, vespers e.d.).Door het hout van de huidige banken te gebruiken voor de lambrisering beantwoordt de architect ook onze vraag naar hergebruik.
Akoestiek
De wensen en uitgangspunten zijn vastgelegd in een beknopt PvE, dat door het GeluidBuro is opgesteld. Er zal nog een bijeenkomst worden georganiseerd van architect, GeluidBuro, Maria Rosenmöller, Herman Lodder en de CDO, waarbij de huidige akoestische situatie en de toekomstige akoestiek na herinrichting worden besproken en vastgelegd.
Algemeen
Er komt een splitsing tussen de kosterstaak en de bediening van geluid en beeld. Het laatste vindt plaats op de galerij.
Wanneer echt begonnen kan gaan worden met de bouw en verbouwingen is niet alleen afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen maar ook van de benodigde financiën. Het college van kerkrentmeesters heeft laten weten dat over de verkoop van de gebouwen (Kruispunt, Ontmoeting en Groene Kikker) geen nieuws te melden is. Er blijft evenwel belangstelling van eventuele kopers. Wij blijven u zoveel als mogelijk op de hoogte houden via onze media zoals de weekbrieven en Facebook.

 
Voortgang DNDK oktober 2016 Voortgang DNDK oktober 2016


Groen licht van gemeente Voorschoten voor DNDK-plannen
 
Het is alweer een jaar geleden dat de kerkenraad Van Hoogevest Architecten opdracht heeft gegeven om de plannen voor de verbouwing van de Dorpskerk en de nieuwbouw van De Hoeksteen verder uit te werken. In januari van dit jaar diende de architect een schetsontwerp in bij de gemeente Voorschoten met het verzoek dit te beoordelen. Na een lange periode van overleg en aanpassing van de plannen om zó tegemoet te komen aan de bezwaren van de gemeente, kwam dan begin deze maand groen licht voor het aangepaste ontwerp.
In het overleg van de kerkenraad van 11 oktober jl. heeft de Commissie Definitief Ontwerp (CDO) de aangepaste plannen toegelicht. De conclusie was dat de plannen voor wat betreft functionaliteit nog steeds voldoen aan het Programma van Eisen en dat met name het ontwerp van de nieuwe Hoeksteen een verbetering was. De kerkenraad ging dan ook akkoord met de aanpassingen in het ontwerp en nam het voorgenomen besluit om de architect opdracht te geven voor het Definitief Ontwerp (DO).
Op de gemeenteavond van 27 oktober zullen de plannen door de architect aan de gemeente worden gepresenteerd. Na de gemeenteavond –als de gemeenteleden gehoord zijn- zal de kerkenraad de architect opdracht geven voor het maken van het Definitief Ontwerp (DO) en kan de volgende fase om te komen tot een mooi vernieuwd kerkgebouw beginnen. 
De klankbordgroep heeft zich in de afgelopen periode bezig gehouden met diverse aspecten van DNDK. Zo zijn er bezoeken gebracht aan en lessen te trekken uit de inrichting van andere kerken. De klankbordgroep heeft mede op basis hiervan een voorstel gedaan voor de inrichting van de kerkzaal, voor de bekleding van de stoelen, herhaalde haar voorstel voor een flexibel podium en deed ook een eerste aanzet voor de inrichting van de nevenruimtes voor de jeugd. Verder wordt er nog nagedacht over zonnepanelen en bijvoorbeeld aardwarmte.

 
Voortgang DNDK september 2016 Voortgang DNDK september 2016

Nu de zomerperiode weer bijna voorbij is willen we u graag informeren, hoe de stand van zaken nu is. Binnenkort is er een vervolggesprek van ons en de architect met de gemeente Voorschoten over onze plannen. Het blijkt toch meer tijd te kosten dan eerder verwacht, omdat de gemeente meer tijd nodig blijkt te hebben om akkoord te gaan met de plannen over de aanpassing van de Hoeksteen. Daarnaast speelt natuurlijk ook de goedkeuring van de aanpassingen van het westwerk. De vergunningverlening kan daardoor nog wel even op zich laten wachten.
De commissie Geldwerving heeft de afgelopen periode het zogeheten ‘Fondsenboek 2016’ doorgenomen om te inventariseren welke fondsen er aangeschreven kunnen worden zodra er meer duidelijk is. Vooral van belang voor mogelijke fondsen is het toekomstig gebruik van de Dorpskerk en van de nevenruimtes voor het (hele) dorp Voorschoten. Ook heeft de commissie een model voor de DNDK investerings- en exploitatieplannen bedacht en voorgelegd aan de penningmeester.
Tijdens de afgelopen vakantieperiode zijn er verschillende gesprekken geweest met leden van het College van B&W over de verkoop van de Groene Kikker en het daarbij behorende opstalrecht van de grond. In september hopen wij nu eindelijk tot een definitieve verkoop te kunnen komen.
Over de verkoop van het Kruispunt is de partij, met wie we een intentieovereenkomst hebben gesloten, bezig te onderzoeken, wat er met het gebouw kan gebeuren om tot herontwikkeling over te kunnen gaan en we daarover een verkoopovereenkomst kunnen sluiten. Ook hierover zijn gesprekken gevoerd met leden van het College van B&W.
Tijdens het wachten op de voortgang gaan we door als gemeente van Christus, verbonden met elkaar in goede en slechte tijden. We kunnen ervaren dat de PGVoorschoten ook in deze periode een bloeiende, actieve, kleurrijke gemeente is met veel activiteiten en aandacht voor elkaar. Zo krijgt iedereen de folder Samenscholen weer thuisbezorgd en bent u allemaal hartelijk uitgenodigd voor de gemeentemiddag op zaterdag 24 september.

 
Voortgang DNDK, juni 2016 Voortgang DNDK, juni 2016

 
In de Kerkklok van juni heeft u kunnen lezen dat de Commissie Definitief Ontwerp (CDO) in overleg is met de gemeente Voorschoten over het verkrijgen van de nodige vergunningen. Het blijkt een complexe materie waarbij niet alleen de gemeente maar ook de Rijksoverheid bij betrokken is. Op 13 juni j.l. heeft de architect een presentatie gegeven over hoe hij tot het ingediende ontwerp is gekomen. Deze bijeenkomst genoot een grote belangstelling van de zijde van de gemeente Voorschoten. Naast de genodigde ambtenaren van de Werkorganisatie Duivenvoorde waren het voltallige College van B en W en de complete Welstandscommissie aanwezig. Het grote voordeel hiervan is dat nu alle betrokkenen hetzelfde verhaal hebben gehoord en daarover vragen hebben kunnen stellen. Dat heeft ook een keerzijde. Iedereen blijkt er zo zijn eigen kijk op te hebben en wil dat terugzien in het ontwerp. Het gaat dan met name om de herbouw van de Hoeksteen en de aanpassingen in het westwerk (in en om de toren). Dit kan al gauw tot vertraging leiden.
Na de bijeenkomst zijn met de gemeente afspraken gemaakt over welke stappen nog gezet moeten worden om tot een antwoord te op het ingediende principeverzoek. Naar verwachting komt dit antwoord pas in de tweede helft van augustus omdat de zomerperiode er tussen zit. De CDO hoopt in de volgende Kerkklok hierover meer te kunnen zeggen.
 
" De commissie Geldwerving heeft zich laten informeren door de voorzitter van
het College van Kerkrentmeesters. Duidelijk is dat de echte verzoeken aan fondsen
kunnen worden gedaan wanneer het Definitief Ontwerp en de financiele situatie bekend
zijn (dan pas weet je wat je gedetailleerd kan vragen namelijk). Er zijn zoveel
fondsen die benaderd zouden kunnen worden. Daartoe zal de commissie ook het
fondsenboek 2016 aanvragen. De verwachting is dat in augustus de inventarisatie van
geschikte fondsen gereed zou kunnen zijn.
 
De klankbordgroep heeft Nico van Wijngaarden, de voorzitter van het CDO, op bezoek
gehad om zich te laten informeren over de voortgang en de communicatie. Daarbij
heeft de klankbordgroep diverse onderwerpen benoemd waarover zij zich willen laten
informeren en op deze manier een goed klankbord te kunnen zijn. Deze gaan
bijvoorbeeld over de mogelijkheden van inrichting. De klankbordgroep zal dan ook
andere instanties en projecten en kerken bezoeken om zich zo breed mogelijk te
orienteren. 
Tot slot staat de zomerperiode voor de deur waarin wij ons allen weer opladen voor
het volgende seizoen. Een mooie tijd toegewenst."
 
 
Commissie Communicatie, Ankie Schwarze, Els Koek, Caroline Heijer. 

 
Voortgang De Nieuwe DorpsKerk (DNDK), 30 mei 2016 Voortgang De Nieuwe DorpsKerk (DNDK), 30 mei 2016

De Commissie Definitief Ontwerp (CDO) heeft samen met de architect overleg met de gemeente Voorschoten voor het verkrijgen van de nodige vergunningen op basis van het schetsontwerp. Medio juni is er weer een gesprek waarbij naast de ambtenaren van de werkorganisatie Duivenvoorde ook de verantwoordelijke wethouder aanwezig is. De architect zal dan een presentatie houden hoe hij tot het huidige voorstel is gekomen. Het CDO hoopt dat dit gesprek als resultaat heeft dat de gemeente Voorschoten meegaat op de door ons ingeslagen weg en er dan geen problemen te verwachten zijn bij de uitwerking van de plannen.
Al met al heeft de voortgang hierdoor wel vertraging opgelopen en kan de architect pas na dit overleg een definitieve planning maken en starten met het Voorlopig Ontwerp.
 
Ondertussen zit de CDO niet stil. Een delegatie heeft een bezoek gebracht aan de Scheppingskerk in Leiderdorp. Deze is niet lang geleden gerenoveerd. Het bijzondere van deze kerk is dat de afmetingen van de kerkzaal (vorm en grootte) vergelijkbaar zijn met die van de Dorpskerk. Dit bezoek heeft een aantal nuttige ideeën opgeleverd voor onder andere de inrichting van de kerkzaal, bijvoorbeeld dat de zogenoemde ‘Engelse opstelling’, die de Scheppingskerk aanvankelijk had, niet altijd prettig blijkt te werken. Ons idee dat de kerkzaal flexibel moet zijn, is hiermee bevestigd.
 
Wat betreft de verkoop van het Kruispunt valt te melden dat het College van Kerkrentmeesters bezig is om met een geselecteerde partij een intentieovereenkomst te sluiten, waarbij deze partij 4 maanden lang de gelegenheid krijgt om tot een koop/verkoopovereenkomst met ons te komen. Men heeft meer tijd nodig om te bezien, of de door ons bepaalde minimale verkoopprijs voor hen haalbaar is.
 
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Als u vragen en opmerkingen hebt, kunt u die mailen naar dit e-mailadres.
 
Commissie Communicatie, Ankie Schwarze, Els Koek, Caroline Heijer.

 
Schema werkprocedure DNDK Schema werkprocedure DNDK

Om overzicht te houden op het proces en niets te vergeten, heeft de commissie Voorlopig en Definitief Ontwerp (CDO) een schema gemaakt waarin globaal wordt aangegeven wie waar mee bezig is. Er zijn drie hoofdkolommen met de drie fasen: Schetsplan, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Per fase zijn er vier componenten: voorstel (van architect), toetsen voorstel aan Programma van Eisen (door CDO), advies aan CDO (door Klankbordgroep) en akkoord (van CDO). Er zijn onderwerpen benoemd voor drie plekken: Hoeksteen, Kerkzaal en Overig (toren en aanpalende ruimtes). Met kleurtjes/patronen wordt bijgehouden in welke fase een onderwerp is.
U vindt hier het schema van de werkprocedure stand april 2016.

 

 
Uit het Voorschotens Nieuwsblad van 9 maart 2016 Uit het Voorschotens Nieuwsblad van 9 maart 2016

 
Stappen verbouwing Dorpskerk Stappen verbouwing Dorpskerk

Het proces om te komen tot een vernieuwd kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd, is de laatste maanden zowel voor en achter de schermen doorgegaan. Nadat de gemeente uitgebreid  gehoord is (o.a. op een goed bezochte gemeenteavond) heeft de kerkenraad op 18 november 2015 een definitief besluit genomen.

lees meer ┬╗