Verslag vergadering kerkenraad (KR08), 20/11/2018 Verslag vergadering kerkenraad (KR08), 20/11/2018

Notulen van de vergadering vastgesteld tijdens KR01, 17/01/2019.

De belangrijkste agenda en discussiepunten op een rij waren:
 1. De begroting 2019 van het CvK, met de meerjarenraming en het verhuurbeleid van onze kerk. De kerkenraad complimenteert de penningmeester en het hele CvK met het duidelijk overzicht en het consistente beleid, en stemt in met de begroting. Een verkorte versie van de begroting is inmiddels op de website van de PGV gepubliceerd, de volledige begroting is gedurende 10 dagen ter inzage gesteld voor gemeenteleden bij de scriba; de begroting met bijbehorende stukken is inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken (CCBB). De meeste vragen en opmerkingen betreffen het advies van het CvK om straks DNDK “intensief” te verhuren. Sommige KR-leden vrezen dat “intensieve verhuur” wellicht in conflict kan komen met kerkelijke activiteiten. Het antwoord daarop is: we gaan DK niet verbouwen voor leegstand, nee, we willen “doelmatig” verhuren, d.w.z. wanneer een ruimte in DNDK niet gebruikt wordt voor een kerkelijke activiteit, dan willen wij die lege ruimte zoveel en zo vaak als mogelijk verhuren, onder voorwaarde dat er geen conflicten voorzien worden met geplande kerkelijke activiteiten. De KR stemt ook in met het uitvoeren van een business case onderzoek voor het aanstellen van een professionele koster / beheerder versus uitsluitend vrijwilligers.
 2. DNDK
Vanuit de bouwcommissie wordt gemeld dat de binnengekomen offertes van aannemers zorgvuldig zijn bekeken. De bouwcommissie wordt bijgestaan door een professionele bouwbegeleider, die inmiddels begonnen is met zijn voorbereidende werkzaamheden.
De gemeente wordt via de Weekbrief zeer regelmatig over ontwikkelingen van de verbouwing geïnformeerd.
 
 1. De jeugdraad en voorstel ter invulling van de vacature van een jeugdwerker.
 • De zakelijke kant van het voorstel, dat in de vorige vergadering is goedgekeurd, is verder besproken met het CvK . Met de drie tijdelijke krachten zijn inmiddels afspraken gemaakt. Zij beginnen per 1 december 2018.
 • Ter tafel ligt een plan (‘Warm en huiselijk’) voor de inhoudelijke kant en de taakverdeling. Mirjam licht het toe. Het blad Jop biedt veel inspiratie. Er is speciale aandacht om kinderen en jongeren te bereiken met moderne communicatie als Instagram en filmpjes. De WhatsApp groep loopt al goed. 
De kerkenraad is onder de indruk van- en blij over de vaart en het enthousiasme in het stuk en vindt het goed dat nieuwe vormen en activiteiten en communicatiemiddelen worden onderzocht.

Het beleid van de KR is om regelmatig kerkelijke commissies uit te nodigen om te vertellen over hun werkzaamheden. Deze keer zijn de Raad van Samenwerkende Kerken (RvSK) evenals de Muziek commissie aan de beurt.
 1. De voorzitter en penningmeester vertellen over de RvSK. Het jaar 2017 was een bijzonder jaar, de Raad bestond 50 jaar en vierde dat met een toneelstuk over vluchtelingen, er was een Lutherjaar dat met de gezamenlijke kerken met als thema muziek is gevierd, er zijn statuten gemaakt. Het schuldhulpmaatje valt nu onder de RvSK, waarvoor een raad van toezicht in het leven is geroepen. Ter tafel liggen de jaarrekening 2017 (incl. controleverslag), de begroting 2018, de begroting 2019 en het jaarplan van de RvSK waarin een overzicht van de reguliere activiteiten. Zo zal er op 22 januari 2019 een debatavond worden gehouden over armoede in Voorschoten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe RvSK-folder. Over de relatie tussen ZWO en de RvSK? Antwoord: formeel niet, informeel zit de voorzitter in beide groepen. De kerkenraad spreekt haar waardering uit over het werk van de RvSk, de zichtbaarheid, de activiteiten en het coördineren van Schuldhulpmaatje. Besluit: de kerkenraad stelt de jaarrekening 2017 vast, de begroting 2018, de begroting 2019.
 
 1. Muziek commissie / cantorij
De cantrix licht haar werkzaamheden toe: de cantorij, de inloopconcerten, een passie met Pasen en af en toe een projectkoor (zoals met advent/kerst), soms is er muzikale omlijsting bij het spiritueel café, er komt een kerstmusical (door Bert geschreven) en een jazz-mis. Ze ontwerpt posters en flyers voor de diverse activiteiten. Een nieuw plan is om met Pinksteren iets met jazz te doen omdat in 2019 Jazz Culinair in het pinksterweekend valt.  Op die manier zijn we kerk in het dorp. We zetten bijvoorbeeld openbare cantates in de setting van een dienst.
Vragen:
 • bestaat nog de mogelijkheid om Dawagiem uit te nodigen of zulke muziek te (laten) zingen,? Antwoord: dat kan zeker, populaire muziek met een band, zeker voor de kinderen. Uiteindelijk is het de predikant die de muziek kiest.
 • Er zijn zoveel mooie Engelse liederen (vaak songs of praise), kunnen die nog af en toe worden ingepland. Er zijn twee zangdiensten ingepland, dan worden hymnen gezongen.
 • Vraag van de cantrix: kan er een speciale microfoon komen voor het koor? Actie: de bestaande stamicrofoon naar het koor verplaatsen. En met name de solisten moeten in een microfoon zingen.
 1. In deze KR08 hebben we ook gesproken over:
 • het a.s. afscheid van een ouderling wegens het verlopen van zijn termijn, de verlenging van het ambtstermijn van enkele anderen en bevestiging van nieuwe ambtsdragers (diaken en ouderlingkerkrentmeester) tijdens de dienst op 13 januari 2019.
 • het Beleidsplan 20192022.
 • Brief van de Classis waarin onze voorbeden wordt gevraagd voor herbergzaamheid voor kerkasielzoekers. De KR besluit dit tot het centrale thema te maken van de volgende KRvergadering / retraite in januari 2019.
terug