Verslag gemeentebijeenkomst 15 maart 2015 Verslag gemeentebijeenkomst 15 maart 2015
Doel van de besprking was enerzijds informatie te verstrekken, maar ook de gemeente uit te nodigen om  vragen en opmerkingen aan de Kerkenraad mee te geven, zodat wij samen weten dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.
Eerst werd de gemeente geïnformeerd over het verder werken aan communicatie tussen kerkenraad en gemeente. De kerkenraad laat zich hierdoor ook adviseren door een coach die ervaring heeft met kerkgemeenschappen in verandering. Hij zal de komende maanden samen met predikanten, moderamen en kerkenraad op zoek gaan of de communicatie misschien beter kan en moet.
Het beleidsplan is uitgewerkt langs de vier kernwaarden Voeden, Delen, Geven en Verwelkomen. Tijdens de laatste vergadering heeft de kerkenraad het beleidsplan vastgesteld en de eerste afspraken gemaakt om de kernwaarden uit te gaan werken d.m.v. activiteiten die op korte termijn resultaat kunnen opleveren. Hiervoor zijn “trekkers” aangewezen, die samen met anderen de uitwerking op zich nemen: Mirjam Litjens om geschikte ruimtes voor de kindernevendiensten te creëren (verwelkomen), Hans den Braven om de herkenbaarheid van ambtsdragers en mensen met een taak te vergroten (verwelkomen), Babs van der Schoot om als kerk actief deel te nemen aan een evenement in het dorp (voeden/geven), en Anki Peper om de externe communicatie verder te versterken (delen).
Bij de bespreking over de kerkgebouwen zijn verschillende aspecten aan de orde gesteld. Vanuit de gemeente werd verwezen naar kerkelijk historische grond waarop de Dorpskerk staat. Dit aspect heeft voor de kerkenraad destijds zwaar meegewogen bij de keuze voor de Dorpskerk, maar we beseffen ons ook dat geschiedenis beweging en verandering inhoudt. Er werden vragen gesteld over de kosten die eerder genoemd waren over de verbouwing. De kerkenraad verzamelt daarom zoveel mogelijk informatie over de kosten die echt nodig zijn en de kerkrentmeesters bekijken kritisch welke uitgaven verantwoord zijn, rekening houdend met de reële opbrengst van de af te stoten gebouwen. Zeker is dat de Dorpskerk moet worden aangepast, alleen al omdat deze meer en flexibeler ruimte moet bieden en een thuis moet bieden aan de gehele gemeente. Verder is het niet de vraag of we moeten investeren in OF een gebouw OF pastorale zorg, maar beide zijn nodig.
Gevraagd naar het verdere proces wordt uitgelegd, dat wanneer duidelijkheid is verkregen over de beschikbare bedragen de kerkenraad een gemeenteavond belegt om de gemeente te horen. Gehoord de gemeente neemt de kerkenraad dan een besluit. Helaas is nog niet te zeggen wanneer dit precies zijn beslag krijgt: de Ontmoeting staat nu te koop en er is belangstelling, maar omdat het om unieke panden gaat zal het tijd vergen (mogelijk een half jaar) voor de daadwerkelijke koop is beklonken. Daarbij behoort dan ook het horen van de gemeente (gemeenteavond) en toestemming van het Regionale College Behandeling Beheerszaken.
Tot slot doet ds. Smit een appel op ons allen om gemeentelijk te blijven denken, in termen van “broeders en zusters”. De kerk is geen politieke partij, waarbij gekozen kan worden voor plan A, B of C, maar de kerkenraad moet een besluit over het onroerend goed nemen, nadat de gemeente is gehoord. Ds. Smit roept ook op de kerkenraadsleden, tegen wie wij bij de bevestiging “ja” hebben gezegd, te blijven dragen.
terug