Samenvatting notulen KR40, 9 juni 2016 Samenvatting notulen KR40, 9 juni 2016
Van de Kerkenraad
Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
* Opening a.h.v. gebed uit het Liedboek (p. 894)
* Discussie over gastpredikanten, die het liturgieprotocol van de PGV niet altijd letterlijk volgen. Besluit om degene belast met het organiseren van gastpreekbeurten, uit te nodigen in het Moderamen en KR, om te praten over “hoe het gaat” en over het beleid van de PGV m.b.t. gastpredikanten.
* Gesproken over het oefenen van onbekende liederen; dit komt aan de orde in het “predikantenberaad” en in het “muziekoverleg”.
* DNDK: afgelopen 4 maanden niet zoveel vooruitgang geboekt met de architect en bouwplannen omdat er nog veel onzekerheid heerst wat betreft de houding van en verlening van vergunningen door de gemeente.
* Gebouwen: - er is een intentieovereenkomst getekend met een projectontwikkelaar als potentiële koper van het Kruispunt. Hij krijgt enkele maanden tijd om, in samenwerking met de gemeente, een “business case” rond te krijgen; - doorgaan van de verkoop van “De Groene Kikker” hangt af van besluitvorming bij de gemeente.
* Jeugdraad: KR merkt dat jeugdouderling, Hans den Braven, veel werk verzet tijdens ziekte van Renate Japenga, waarvoor complimenten en dank.
* College van Diakenen: de jaarrekening-2015 wordt door de KR vastgesteld, onder voorbehoud van geen opmerkingen vanuit de gemeente na publicatie in de Kerkklok, waarna het ondertekend en opgestuurd kan worden naar het RCBB (regionaal college voor beheer).
* College van Kerkrentmeesters: - Fred Breedveld presenteert voor de 11e keer de jaarrekening. Na een overzicht van die 11 jaar, waarin de balans positief wordt afgesloten, krijgt Fred een groot compliment en dank voor al zijn werk; - de jaarrekening-2015 van het CvK wordt onder voorbehoud van geen opmerkingen vanuit de gemeente en akkoord van de FCC, vastgesteld en naar het RCBB gestuurd voor controle.
* het adresboekje met contactgegevens van functionarissen en alle andere personen die iets doen ten bate van de PGV, moet dringend geactualiseerd worden. Dit gaat gebeuren.
* postroutering, archiefbeheer en verdere AO (administratieve organisatie) moet geactualiseerd worden (actie voorzitter CvK en Scriba).
* er zijn opvolgers bereid gevonden voor de meeste (aanstaande) vacatures in de KR; ze worden bevestigd op 11/09/2016; opvolging van de voorzitter KR is problematisch.
* Verder ter tafel: - presentatie over synode rapport “Kerk 2025…”; - suggesties voor komende Gemeentevergadering, 27/10/2016; - consideraties vanuit de synode; - brainstormsessies over komende Gemeentemiddag, 18/09/2016; - startzondag, 18/09; - brochures voor Israel zondag (begin oktober); - verslagen van RvSK; - schuldhulpmaatjes en diaconie; - Wassenaarse kerken en vluchtelingen (door tijdgebrek andere keer aan bod).
* Sluiting: zegenbede over de stilte (Liedboek, p. 1450)
terug