Samenvatting notulen, 20 april 2016 Samenvatting notulen, 20 april 2016
Van de Kerkenraad
Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
Naar aanleiding van het predikantenberaad veel gesproken over de voorbereiding van Pinksteren, eerste gedachtegangen rond de gemeentemiddag (gepland 24 september) waarvoor deelnemers aan brainstormsessies worden uitgenodigd, de Parkdienst (26 juni), waarmee het jaarthema “Groeien” wordt afgesloten. Er wordt ook met mw. Tabitha Moyo (uit Zambia) gesproken voor nog een gastpreekbeurt. Telefoonwacht wordt geregeld wegens overlap in vakanties van ds Hanna Smit en ds Anki Peper, terwijl ds Bert Boter nog ziek is.
Ook gesproken over de afgeronde visitatie vanwege de Classis van onze gemeente. Zorgpunten van de visitatiecommissie werden besproken, i.e. hoe de KR de gemeente beter kan informeren over de taken en werkdruk van predikanten, namelijk zowel in schriftelijke stukken als informeel, waarbij vooral het laatste als een wenselijke aanvulling wordt gezien.
De speciale KR met commissies (29/02/2016) werd ervaren als een goede formule die voor herhaling vatbaar is, met een kanttekening dat de volgende keer meer verbinding gezocht moet worden tussen de commissies, KR en gemeenteleden. Dit wordt geopperd als een suggestie voor een gemeenteavond (“tafeltjes idee”), waarin de gemeenteleden in gesprek kunnen gaan met de commissies.
De vieringen van de 40-dagen-tijd (doorlopende “Pauluslezingen” en kinderproject en schilderij met landkaart) werden goed ontvangen, ook door de kinderen.
Over de “DNDK en gebouwen” kan niet veel meer gezegd worden dan in de rapportages van de Communicatiecommissie telkens is gepubliceerd.
Andere zaken die aan de orde kwamen:
-          Vanuit de Jeugdraad: de Paaswake samen met de katholieken van de Augustinusparochie, in de leeftijden van 13-65; ook gesproken over verdeling van werk tijdens de ziekte van Jeugd Kerkelijk werker, Renate Japenga.
-           Vanuit de Diaconie: ontwikkelingen met de “diaconiehuisjes” en met de “schuldhulpmaatjes”.
-          College van Kerkrentmeesters: penningmeester is druk bezig met het opstellen van de Jaarrekening; de kerkhofmuur moet en gaat hersteld worden (samen met de diaconie); activiteiten rond opschoning van adressen van niet-betalers, c.q. mensen die uitgeschreven willen worden.
-          Vraag: een Paas- en/of Pinkster- en/of Kerstgroet uitbrengen aan alle christelijke kerken in Voorschoten, namens de KR van de PG Voorschoten? Komt opnieuw aan de orde, in overleg met RvSK.
-          Uitzoeken hoe we de PG Voorschoten beter zichtbaar kunnen maken, b.v. door berichten te laten plaatsen op de “lichtborden” aan de grenzen van Voorschoten.
-          Opvolging van aftredende KR-leden: potentiële kandidaten worden benaderd.
-          Delegatie van Kinder-Neven-Dienst naar landelijke themadag “Anders vieren”; de KND wil graag verder met deze gedachtegangen.
-          Er zijn te weinig vrijwillige assistent-kosters bij uitvoeren van incidentele en structurele activiteiten. Dit is een dringend probleem. Een oproep voor vrijwilligers zal worden gedaan.
terug