De situatie De situatie
Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.

De Raad van Samenwerkende Kerken komt zesmaal per jaar bij elkaar. Zij vormt de paraplu waaronder de drie lidkerken allerlei gezamenlijke activiteiten organiseren. Ten denken valt aan de Advent Carol Service op de eerste adventszondag; de Debatavond in januari; een gezamenlijke oecumenische dienst ook in januari; vastenavonden, vesperdiensten en thema-avonden in de veertigdagentijd; een veertigdagenkalender; een krans op 4 mei bij het monument voor de gevallenen; en een openluchtdienst in het park. In september is er vaak een vredesvesper.
Daarnaast is de raad betrokken bij Schuldhulpmaatje, een organisatie die mensen helpt die financiële problemen hebben, en bij het vluchtelingenwerk.
Verder is er de Stichting Assalem gesticht door de moslims in ons dorp. De protestanten, katholieken en anglicanen werken samen in de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten, die in 1967 werd opgericht. De raad onderhoudt ook goede contacten met de moslims.
 
Bezoek bij moslims Voorschoten Bezoek bij moslims Voorschoten
Zoals eerder afgesproken gingen Rina van Rijn en ik (ds. Freek Bakker) op vrijdag 14 juni j.l. op bezoek bij de moslims van Voorschoten om hen geluk te wensen met het einde van de vastenmaand. Hierbij een verslag.
 
lees meer »
 
Einde vasten bij de moslims Einde vasten bij de moslims

Op 4 juni j.l. eindigde de islamitische vastenmaand en vieren de moslims Id-ul-Fitr, een feest dat ook wel wordt aangeduid als het Suikerfeest. De Raad van Kerken in Nederland heeft op 29 april j.l. bij het begin van de vastenmaand de volgende groet uit laten gaan:
Aan de moslimgemeenschap in Nederland,
 
lees meer »