Kort verslag Kerkenraad 20 januari 2014 Kort verslag Kerkenraad 20 januari 2014
De kerkenraad heeft stilgestaan bij de gang van zaken in de eredienst zodat deze op eenzelfde manier plaatsvinden. De gemaakte afspraken worden aan u kenbaar gemaakt in de weekbrief. Bij sommige onderdelen wordt een volgende vergadering uitgebreider stilgestaan, zoals de rituelen rond afkondigingen van overlijden en dopelingen. Verder wordt een draaiboek opgesteld en met betrokkenen doorgesproken, zodat alle elementen in de eredienst op elkaar zijn afgestemd en iedereen die daar een taak in heeft weet waar hij aan toe is.
 
De predikanten hebben een overzicht opgesteld met hun onderlinge taakverdeling en hieruit bleek maar weer eens hoeveel werk de predikanten op hun bord hebben. Er liggen te veel praktische zaken bij de predikanten omdat daar tot nu toe niemand voor te vinden is. Een deel van de kerkenraad gaat op korte termijn met de predikanten op zoek naar concrete mogelijkheden om hun taken te verlichten.
 
De taakgroep De Nieuwe Dorpskerk (DNDK) is weer een stap verder. Inmiddels is met drie deskundigen gesproken en wordt een programma van eisen opgesteld. De taakgroep zal de gemeente op 19 maart op de hoogte stellen van de voortgang.
 
De kerkenraad is akkoord met het voorstel voor de commissie beleidsplan. Dit is een tijdelijke commissie die in samenspraak met de gemeente, taakgroep DNDK en kerkenraad een beleidsplan gaat opstellen.
 
Tot slot heeft de kerkenraad besloten dat zij zich in de vergadering van september 2014 nader bezint op uitgangspunten voor de doelen van het collecterooster. Op basis hiervan wordt het nieuwe rooster opgesteld.
 
 
 
terug