Inleiding Inleiding
Via dit onderdeel op de site (zie het afrolmenu) wordt u op de hoogte gehouden van alle laatste ontwikkelingen rondom De Nieuwe Dorpskerk (DNDK), welke naam voorlopig in gebruik blijft..
Heeft u vragen: mail naar dit mailadres.

Het proces om te komen tot een vernieuwd kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd, is de laatste maanden zowel voor als achter de schermen doorgegaan.

Samenvatting
Het proces om te komen tot een vernieuwd kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd, is de laatste maanden zowel voor als achter de schermen doorgegaan Nadat de gemeente uitgebreid  gehoord is (o.a. op een goed bezochte gemeenteavond) heeft de kerkenraad op 18 november 2015 een definitief besluit genomen.
Van Hoogevest Architecten (VHA) zullen op basis van dit besluit, als ook het Programma van Eisen (PvE), model 2 uit de schetsontwerpen en de financiële randvoorwaarden een Voorlopig Ontwerp en vervolgens een Definitief Ontwerp maken. Daarna wordt een bestek gemaakt dat wordt aanbesteed aan een of meerdere aannemers die de verbouwing gaan uitvoeren. Bij dit proces is kennis en inbreng van gemeenteleden onmisbaar. In Kerkklok en Weekbrief heeft de kerkenraad dan ook de oproep gedaan aan leden om zich aan te melden. Daar is volop gebruik van gemaakt. De kerkenraad heeft op basis hiervan inmiddels 3 commissies en een klankbordgroep ingesteld.

In de fase tot aan het bestek wordt de architect begeleid door een commissie die de wensen van de PGV kan verwoorden naar de architect en die de voorstellen van de architect beoordeelt en becommentarieert (de commissie Voorlopig-Definitief Ontwerp). Architect en commissie zorgen voor een gedragen ontwerp dat voorgelegd wordt ter finale vaststelling aan de kerkenraad. De commissie laat zich bijstaan door een klankbordgroep van diverse gemeenteleden die vanuit  verschillende invalshoeken de plannen mee beoordelen en suggesties aandragen. De gemeente wordt van inhoud en voortgang op de hoogte gehouden en betrokken door een communicatiecommissie.
Parallel werkt een geldwervingscommissie aan voorstellen en acties om geld te werven voor de verbouwing.
terug