Gemeenteavond 19 januari 2015 Gemeenteavond 19 januari 2015
 
Inleiding beleidsplan door Wilma Atsma

Proces: veel mensen gesproken, individueel en in groepen.
LEV; vanuit ons hart en met lefOns bestaansrecht en identiteit ontlenen wij als  Protestantse Gemeente Voorschoten aan de volgende  missie: “ Wij ervaren geloven als zoeken en tasten, vinden en gevonden worden. De Protestantse Gemeente te Voorschoten wil een open gemeenschap zijn van mensen die geloven in God die ruimte schept en in beweging zet door de Geest. De woorden  en daden van Jezus  inspireren ons als gemeenschap en als individu in deze tijd en in deze wereld, in de maatschappij en in het dorp.”
Afgeleid van zeven werken der barmhartigheid zijn we tot vier uitgangspunten gekomen die wij belangrijk achten om onze missie uit te dragen:

Voeden

Samen van elkaar op een andere manier
Vieren, geestelijk voeden. Ook voor kinderen en jongeren

Verwelkomen

Herkenbare plek in ons dorp
Open deuren
Betrokken zijn bij activiteiten in ons dorp
Gezien worden

Delen

Omzien naar elkaar
Delen van geluk en verdriet, belangstelling
Pastoraat
Voel: vraag en wees belangstellend naar elkaar. Stel jezelf open voor de ander zonder oordeel zonder waardeoordeel

Geven zonder vragen

Daar waar anderen ophouden
Vangnet
Isolement doorbreken
Steentje bijdragen

Aanbevelingen om uitvoering te geven aan het plan van aanpak

Pragmatisch
Projectmatig
Actiegericht
Gebruikmakend van bestaande commissies
Communicatie
Ondersteuning bij veranderproces 
In gesprekPauze
Samenvatting en hoe verder: uitkomsten van groepjes:

Verwelkomen.

Veel belangstelling voor dit onderwerp. Elkaar graag beter leren kennen, zien wie we voor ons hebben. Koster met naambordje.
Smoelenboek, bijv. Gezichten bij organogram
Fijn: koffiedrinken na de kerk
Verwelkomen van nieuwe mensen, ook uitleggen wat we doen in dienst en activiteiten
Discussiegroepjes
Jeugdklubs: intensiever? Wil je een groep vormen dan is eens per vier weken wat weinig en samen met hen opzetten.
Kerk is er ook voor de niet leden. Projecten voor iedereen, zoals projectkoren. Bijv. Jazzpodium in de kerk
Goed kijken naar zwaartepunten, zaken die je eruit kunt lichten. Plaats voor bezinning.

Delen

Communicatie is belangrijk
Bevestigende reacties op het moodbord, er gebeurt ook al heel erg veel.
Ook ideeën achteraf welkom
Inzetten van talenten wederzijds, gebruik elkaars talenten
Ansichtenverkoop na de dienst
Deel je zorgen in ons eigen dorp, ga bijv. met moslims in gesprek
Ga vaker koffie drinken na de dienst, ontmoeten.
Delen van ervaringen vande  dienst, bijv. Chatsessie, facebook etc.
Prijsvraag uitloten voor beste idee rond thema beleidsplan: gaan we belonen met iets leuks.

Geven

Daar valt ook de diaconie onder en de werkzaamheden van de Bakkerij. Wat gebeurt er veel en wat hoor ik daar weinig over
Meer in plaatselijke media en kerkklok
Ook activiteiten op straat, zoals rode draad: leuke en stimulerende activiteit. Op straat
Niet te zuinig, uitpakken en ons tonen
Thema geven en voelen: iemand wil dat uitwerken
Wij geven uit onze overvloed: niet zo zuinig
Er gebeurt ontzettend veel, dat moet beter naar voren komen
Waarom komen de predikanten niet zo vaak bij oude mensen? Het is een opdracht aan ons allemaal. Predikanten hebben ook veel andere taken
We moeten ons licht niet onder de korenmaat zetten

Voeden

De meeste opmerkingen zijn gemaakt over het spirituele voeden. Ook letterlijk: running lunch, ook een dagje met elkaar weg
Veel over muziek, veel muziek, andere muziek, kinderkoren etc
Gezinnen en kinderen.
Ruimte voor experimenten in de kerk, doorgaan met Taizédiensten
Spreekuur pastoraal medewerkers
Samen groeien in geloof/samen bidden
Zorg: financiën 
De beleidscommissie komt nog eenmaal bij elkaar, rondt het af en draagt het over aan de kerkenraad
Kort intermezzoBedanken van Piet en Irene Lindhout voor hun 30 jarige inzet als collectant
Stand van zaken DNDKEr zijn verschillende stappen gezet om de Dorpskerk geschikt te maken voor de hele gemeente. Inmiddels zijn alle ingrediënten aanwezig waarop de commissie DNDK en de CVK een beslisvoorstel kunnen voorbereiden. Dit voorstel staat op 29 januari 2015 op de agenda van de kerkenraad. Daarna komt de kerkenraad terug bij de gemeente. De keuzes hebben grote consequenties, ook financieel, daarom is het van belang dat dit zorgvuldig gebeurt en de juiste afwegingen worden gemaakt. Echter, wel zo snel als mogelijk.
 
Vanuit de gemeente kwam nog de suggestie om de Groene Kikker aan te houden en de Dorpskerk minimaal te verbouwen totdat de andere kerkgebouwen verkocht zijn. Er zijn zorgen en twijfels geuit over de grote uitgaven die de voorgestelde verbouwingen met zich meebrengen.
 
Totdat de Dorpskerk verbouwd is blijft de gemeente kerken in het Kruispunt. De bovenzalen van de Dorpskerk mogen niet worden gebruikt vanwege onvoldoende brandveiligheid. Daarnaast is de kerkenraad van mening dat het gebouw waarin we kerken minder belangrijk is dan samen één gemeente zijn.
 
Sluiting met korte Vesper door ds. Hanna Smit
terug