Besluit DNDK van de Kerkenraad, 18 nov 2015 Besluit DNDK van de Kerkenraad, 18 nov 2015

In de vorige Kerkklok heeft u het voorgenomen besluit van de kerkenraad omtrent de gebouwen kunnen lezen. Inmiddels heeft de gemeenteavond op 29 oktober jl plaatsgevonden, en hebben 5 gemeenteleden schriftelijke reacties ingediend. De gemeenteavond werd goed bezocht, en er is veel informatie uitgewisseld. Het verslag van de gemeenteavond kunt u nalezen op de website; het verslag ligt ook ter inzage op verschillende punten in het Kruispunt.
 
De vragen en opmerkingen op de gemeenteavond en de schriftelijke reacties in ogenschouw nemend, kan geconcludeerd worden dat er een breed draagvlak is voor het besluit te kiezen voor de Dorpskerk. Er is ook breed draagvlak voor het aanpassen van het gebouw.
Een aantal mensen heeft echter een ander standpunt dan de kerkenraad over de noodzaak en omvang van de voorgestelde aanpassingen. Er zijn ook zorgen over de hoogte van de investeringen, en over de wijze waarop het traject verder zal worden aangepakt. De kerkenraad heeft in de toelichting op het voorgenomen besluit uitvoerig uiteen gezet waarom de aanpassingen nodig zijn.
 
Kort gezegd, het uitgangspunt voor de aanpassingen is het Programma van Eisen, dat geformuleerd is na uitgebreide consultatie van de hele gemeente. Centraal in het PvE staat de noodzaak voor de gemeente in het hebben van voldoende, flexibel in te richten ruimte(s) voor onze diverse kerkelijke activiteiten, nu en in de te anticiperen toekomst. De dagelijkse praktijk van de afgelopen maanden, met de zeer drukke bezetting van huidige ruimtes, heeft ook uitgewezen dat het Programma van Eisen een realistische weergave is van wat wij nodig hebben voor onze kerkelijke activiteiten.
 
De kerkenraad acht het ook verantwoord om het genoemde bedrag voor deze verbouwing te reserveren, omdat er nog voldoende financiële ruimte over blijft om in onze kerkelijke activiteiten te investeren. Die ruimte ontstaat mede door de verkoop van de andere gebouwen waar de kerkenraad ook toe besloten heeft.
De reacties op de gemeenteavond noch de schriftelijk ingediende reacties werpen een ander licht op het voorgenomen besluit.
De kerkenraad neemt de suggesties voor het vervolgtraject ter harte, en zal in de wetenschap dat wij het met vrijwilligers moeten doen, zo snel mogelijk een goed toegeruste projectgroep samenstellen, die met de architect gaat werken aan een definitief ontwerp. Zodra de planning met de architect is afgesproken en vastgesteld, zal dit kenbaar worden gemaakt. De ingezonden suggesties voor de verbouwing zullen nog nader bekeken worden, en - waar mogelijk – betrokken worden in het definitief ontwerp. Uitgangspunt blijft echter het realiseren van het Programma van Eisen binnen de gestelde randvoorwaarden.
Alles overwegende heeft de kerkenraad in haar vergadering van 18 november het volgende besluit genomen:
 
1. Het verbouwen van de Dorpskerk en het realiseren van het programma van eisen binnen de eerder genoemde financiële randvoorwaarden.
2. Opdracht te verlenen tot het maken van een definitief ontwerp (DO) en een definitieve kostenraming met als maximum 1,5 miljoen incl. BTW.
3. Voor het DO als uitgangspunt te kiezen model 2 uit december 2014 van de architect, en die met definitieve kostenraming aan de kerkenraad ter vaststelling voor te leggen.
4. Definitief opdracht te verlenen aan het CvK voor de verkoop van Het Kruispunt, De Ontmoeting en de Groene Kikker en de verkoopbesluiten aan de kerkenraad ter instemming voor te leggen. (Voor De Ontmoeting en de Groene Kikker is dat reeds gebeurd).
5. Het moderamen opdracht te geven een bouwcommissie samen te stellen, en voorstellen uit te werken voor het vervolg (met bijvoorbeeld een  geldwervingscommissie en een communicatiecommissie), en deze aan de kerkenraad voor te leggen.
6. Tot na de verbouwing van de Dorpskerk in Het Kruispunt te blijven kerken, zo lang dat mogelijk is.
7. Passende ruimte te zoeken voor activiteiten in Noord Hofland na verkoop van De Ontmoeting.
 
Namens de Kerkenraad,
Scriba PG Voorschoten – Ralph Dykstra

P.S. Namen van gekwalificeerde kandidaten voor werk in de projectgroep(en) om de bouw te begeleiden, kunnen doorgegeven worden aan de scriba.
 
terug