Kort verslag kerkenraad 11 juni 2015 Kort verslag kerkenraad 11 juni 2015
Het Hoogliedproject (vier zondagen achter elkaar) werd als positief van opzet ervaren, het waren mooie, vrolijke diensten. Het bleek goede gespreksstof op te leveren, ook tijdens de koffie en naar de predikanten toe. Maar er zijn ook punten voor verbetering. De samenhang tussen de vier diensten zou nog duidelijker kunnen worden gemaakt aan de gemeente. Hooglied werd ervaren als een ‘bron waaruit het goed drinken is’, maar de bron was met Pinksteren (laatste dienst) enigszins opgedroogd; deze dienst was te vol.
De jaarrekeningen van College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen werden goedgekeurd, onder voorbehoud van eventuele opmerkingen bij de terinzagelegging. Over de gebouwen wordt de gemeente verder geïnformeerd tijdens een bijeenkomst na de kerkdienst op 5 juli. De week daarvoor zijn de diverse rapporten van o.a. de architect beschikbaar.
Voor jongeren is er in de kelder een graffiti workshop geweest. Helaas was hiervoor weinig belangstelling van buiten de vaste kring jongeren. De conclusie dat de kosterswoning niet geschikt kan worden gemaakt als honk voor de nevendiensten is een teleurstelling, maar er wordt gezocht naar alternatieven, in samenhang met de besluiten waar het komende jaar gekerkt gaat worden.
terug