Kort verslag kerkenraad 3 maart 2015 Kort verslag kerkenraad 3 maart 2015
Kernwoord delen: Verder gaan met verbeteren van de communicatie en daarbij ook inzetten op externe communicatie. Betrokkenen van de website, facebook, weekbrief en kerkklok zijn hiervoor al bij elkaar geweest. Ook zal een voorstel worden gedaan voor een nieuwe huisstijl/logo. Kernwoord verwelkomen: Creëren van geschikte ruimtes voor de kindernevendiensten, te beginnen bij het onderzoeken van de mogelijkheden van de kosterswoning. Kernwoord verwelkomen: Verbeteren van de herkenbaarheid van ambtsdragers en anderen met een taak in de gemeente. Kernwoorden voeden/delen: Dit jaar aansluiten bij één dorpsevenement zoals het culinair of muzikaal weekend.
Er zijn diverse reacties gekomen op de besluiten van de kerkenraad over de kerkgebouwen. Positieve reacties en reacties met emotie. Daarbij wordt soms uitgegaan van onjuiste veronderstellingen. Gemeenteleden die een brief hebben geschreven krijgen een reactie, waarin ook wordt verwezen naar een bijeenkomst die de kerkenraad organiseert na afloop van de kerkdienst van 15 maart, waarin verdere duidelijkheid wordt verschaft. Er is een concept enquête opgesteld door een gemeentelid, die op een niet objectieve wijze vraagt naar de mening over de plannen met de gebouwen. De voorzitter zal er bij de initiatiefnemer op aandringen af te zien van deze enquête omdat deze het reële risico in zich draagt dat verdeeldheid wordt gezaaid binnen de gemeente in plaats van de eenheid te bevorderen.
Als externe begeleider zal ds. Kees Waardenburg enkele vergaderingen bijwonen van het predikantenteam, het moderamen en de kerkenraad. Hij is inmiddels aanwezig geweest bij een teamoverleg van de predikanten. De heer Waardenburg rondt zijn begeleiding af voor de zomer.
terug