Kort verslag kerkenraad 18 december 2014 Kort verslag kerkenraad 18 december 2014
Besloten is, dat de commissie en de kerkrentmeesters op basis van de gepresenteerde modellen en een gedetailleerde begroting een beslisvoorstel voor de kerkenraad maken. Op 19 januari 2015 zal de gemeente geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken en de volgende stappen.
Ook is besloten om in het Kruispunt te blijven kerken tot de verbouwing van de Dorpskerk achter de rug is. Het beleidsplan, besproken tijdens de vorige vergadering is aangepast en gepubliceerd op de website. Op 19 januari wordt de gemeente hierover gehoord.
Het voorstel voor het gedenken bij geboorte, doop en sterven van de commissie Kerkdiensten is aanvaard en er wordt iemand gezocht die kan kalligraferen om de namen in het doopboek en boek van overledenen te schrijven. Bij bijzondere diensten worden de volledige teksten van liederen in de liturgie opgenomen.
De begrotingen 2015 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn vastgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad.
terug