Kort verslag kerkenraad 28 oktober 2014 Kort verslag kerkenraad 28 oktober 2014
Wilma Atsma, voorzitter van de Commissie Beleidsplan, geeft een korte presentatie over de totstandkoming van het beleidsplan en de inhoud daarvan. Behalve het concept Beleidsplan heeft de Commissie ook een aantal aanbevelingen in een notitie voorgelegd aan de Kerkenraad. Deze zijn erop gericht het beleidsplan de komende jaren verder invulling te geven aan de hand van de vier kernwaarden: verwelkomen, voeden, delen, geven. De bestaande en nieuwe activiteiten zouden elk onder één van deze kernwaarden kunnen worden gebracht. In drie groepen heeft de Kerkenraad over de voorstellen verder gepraat. Conclusie is dat de visie en de aanbevelingen worden ondersteund door de Kerkenraad. De Commissie beleidsplan komt nogmaals bij elkaar om te bespreken of het plan en de aanbevelingen naar aanleiding van de bespreking op onderdelen nog wordt aangepast. Tijdens een gemeenteavond zal het plan worden gepresenteerd , waarna de Kerkenraad, gehoord de gemeente, het definitieve beleidsplan (2015 – 2018) zal vaststellen.
Henk Stoop, voorzitter van de diaconie, geeft een toelichting op het document Toekomstvisie diaconie 2014 – 2018. Belangrijk verschil met het vorige meerjarenplan is, dat de diaconiewoningen nu worden behouden en bestemd voor kortdurende opvang. Ook licht hij de Sociale Alliantie toe, die zich richt op de onderkant van de samenleving en waarvan de diaconie lid is. Verder gaat hij in op het giftenbeleid en de totstandkoming van het collecterooster. Tot slot is er de oproep een nieuwe diaken erbij te zoeken vanwege de hoeveelheid werk van de diaconie. De leden van de kerkenraad vinden de toekomstvisie een duidelijk stuk. Wel worden er enkele suggesties gedaan die door de diaconie in overweging worden genomen.
De voorzitter, de scriba en enkele ouderlingen hebben gesprekken gevoerd met gemeenteleden over hun zorgen. Conclusie van de discussie in de kerkenraad hierover was, dat (i) het belangrijk is mensen te horen en met hen in gesprek te blijven; (ii) de drie kerken van karakter toch behoorlijk verschilden (dit kan leiden tot het gevoel van verlies van het ‘eigene’), maar dat niet alleen op alle onderdelen van de kerkdienst compromissen moeten worden gesloten, maar dat keuzes moeten worden gemaakt. Het beleidsplan kan hierbij helpen; (iii) de commissie Kerkdiensten zal voorstellen ontwikkelen voor de vormgeving van de diensten; (iv) de Protestantse Gemeente Voorschoten is één gemeente met drie predikanten.
terug