Kort verslag Kerkenraad 26 mei 2014 Kort verslag Kerkenraad 26 mei 2014
Voor de actie Kerkbalans heeft het College van Kerkrentmeesters een notitie opgesteld. Kernpunten waarmee de kerkenraad heeft ingestemd zijn het opstellen van een plan, om de werving deels via internet te laten verlopen, alsmede het in de communicatie (folder) verhelderen van de doelen en bestedingen van het geld waarvoor we werven. Ook wordt een actie opgezet om mensen te benaderen die nooit reageren (wilt u blijven of zich uitschrijven). Ook wordt aandacht besteed aan het voorbereiden of trainen van de lopers voor Kerkbalans.
De door de penningmeester opgestelde jaarrekening 2013 van de PGV wordt voorlopig goedgekeurd. Dat wil zeggen, dat deze definitief wordt goedgekeurd indien er na de voorgeschreven terinzagelegging geen overtuigende bezwaren zijn binnengekomen.
Het Programma van eisen voor De Nieuwe Dorpskerk wordt besproken. Een belangrijke aanvulling is, dat de verbetering van de akoestiek breder en veelzijdiger moet worden opgepakt dan alleen het verbeteren van de geluidsinstallatie. De kerk moet vooral ook open zijn naar de samenleving en de architect hoeft zich niet te beperken tot de huidige grondoppervlakte (bestemmingsplan). Er is aandacht gevraagd voor de balans tussen multifunctioneel gebruik van de ruimtes en het benodigde (beschikbare) aantal vrijwilligers dat dit vraagt. Tot slot is aandacht gevraagd voor de fiets- en parkeerruimte.
Op 4 september wordt een extra kerkenraadsvergadering ingepland; op 15 september volgt een gemeenteavond.
terug