KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016) KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
1. Emeritaat ds Hanna Smit en daardoor ontstane vacature
- Ds Hanna Smit kondigt aan na lang overwegen besloten te hebben vervroegd met emeritaat te willen gaan.  Op 19 februari in de ochtenddienst is de afscheidsdienst. Een commissie met gemeenteleden uit de verschillende wijken gaat dit voorbereiden.
- Een conceptvoorstel voor de invulling van de vacature wordt besproken. Er is behoefte aan een pastoraal werker maar ook wordt er meer ruimte gevraagd voor professionele muzikale ondersteuning, of een  predikant die connectie heeft met de jeugd. Voor het preekrooster is geen 3e predikant nodig. Andere denkrichtingen: een diaconaal-missionair werker. Of iemand die vernieuwing kan vormgeven, wellicht iemand voor een pioniersplek (waarvoor ook landelijk geld beschikbaar is). Of misschien is voor de nieuwe Dorpskerk als een uitnodigend centrum,  een betaalde koster/beheerder wenselijk. De penningmeester waarschuwt dat er niet hetzelfde budget vrijgemaakt kan worden voor formatie als nu. De exacte financiële mogelijkheden moeten nog duidelijk worden.
De kerkenraad besluit dat alle punten zullen worden meegenomen en beschouwd zullen worden tegen de achtergrond van het Beleidsplan 2015-2019. Dit wordt een voornaam onderwerp tijdens de komende KR42, 11okt 2016. De KR zal een voorstel uitwerken en voorleggen aan de gemeente tijdens de gemeenteavond op 27 oktober 2016.
 
2. Voortgang DNDK.
Op 3 oktober komt het schetsontwerp in de welzijnscommissie van de gemeente waarna er eindelijk duidelijkheid zal kunnen komen over ons principeverzoek om vergunning.
3. Agenda Gemeenteavond, 27 okt 2016.
Er zullen 2 grote onderwerpen aan de orde komen tijdens de Gemeenteavond: 1.de vacature ontstaan door het emeritaat van ds Hanna Smit; 2. ontwikkelingen rond DNDK.
 
4. Beleid rond preekvoorziening gastpredikanten
Gast is Jan Dool, preekvoorziener. Hij stelt de kerkenraad op de hoogte van de werkwijze en het beleid bij het benaderen van gastpredikanten. Er zijn niet vaak gastpredikanten nodig behalve bij ziekte. De kerkenraad besluit om minstens 1x per jaar, voor bijzondere diensten, een gastpredikant uit te nodigen, bijv. een legerpredikant of een rabbijn. De kerkenraad bedankt Jan voor zijn werk.
 
5. Rapportage uit het predikantenberaad
- ds Hanna Smit voelt zich zeer gesteund in de laatste drukke weken door kosters, organisten en ouderlingen, waarvoor dank.
- De scholenzondag op zondagochtend bereikt lang niet alle kinderen. De scholen willen graag binding met de PGV houden maar een andere invulling geven, bijv. op een zondagmiddag. De KR vindt dit een goed voorstel.
 
6. Komende diensten:
- 11/09/2016: bevestiging nieuwe ambtsdragers en losmaken van ambtsdragers die vertrekken.
- 18/10/2016: “Startzondag” wordt een Agapèviering. Een Agapèviering is oorspronkelijk een vriendschapsmaaltijd, een maaltijd waarin iedereen iets meebrengt; wij vieren dat met druiven en brood. Het is dus geen Heilig Avondmaal.
- 24/10/2016 (zaterdag): gemeentemiddag in de kerk en bijgebouwen van Zoeterwoude. Het programma is erg leuk en iedereen wordt van harte uitgenodigd.
 
7. Wat verder ter tafel komt
-        Nieuw collectedoel voor avondmaalcollectie: werknaam is het ‘Tabitha-project’, officieel heet het Bouw jongerenhuis Zambia (voor meisjes).
-        Er is een voorstel om de Administratieve Organisatie van de PGV te verbeteren. Dit wordt nog verder uitgewerkt,
-        Arbowet – risico-inventarisatie. Anke Drayer wordt het aanspreekpunt hiervoor.
-        Robin Zoet wordt benoemd als opvolger van Dirk Vethaak als voorzitter van de financiële controle commissie.
-        Op advies van het moderamen stemt de kerkenraad  met twee voorliggende consideraties van de Generale Synode in.
-        Het concept preekrooster 2017 wordt besproken.
-        Het beheer van het Kruispunt blijft een punt van aandacht en zorg. Afspraak: commissies die ’s avonds vergaderen, regelen zelf de sleutel (bij een predikant of een koster of bij Wereldwinkel) en zorgen zelf voor koffie en thee.
-        De vraag wordt gesteld of er binnen PG Voorschoten al ideeën zijn over 500-jaar reformatie herdenking in 2017. Het moderamen zal hierover een voorstel doen aan kerkenraad.
8. Afscheid van vertrekkende ambtsdragers:
Fred Breedveld, André Potters, Henk Stoop nemen afscheid. De voorzitter memoreert een aantal gebeurtenissen en werkzaamheden en dankt namens de hele KR alle drie heel hartelijk voor al hun inzet en werk.
terug